top of page

PIRKIMO SĄLYGOS

Grąžinimo politika

I. Pagrindinės nuostatos:

Pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau - „Taisyklės“) nustato asmens, perkančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.gamingfuel.eu (toliau vadinama - „Pirkėjas“), abipuses teises, pareigas ir atsakomybę. „GamingFuel.eu“ savininkai (toliau - „Pardavėjas“). Pirkėjas, pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje, sutinka su šių Taisyklių taikymu.

II. Sutarties sudarymas:

Pirkėjo ir Pardavėjo pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai, suformavęs krepšelį elektroninėje parduotuvėje, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis. , Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir lieka galioti iki visiško toliau nurodytų pareigų atlikimo. Tais atvejais, kai Pirkėjas sutinka su visomis ar bet kuriomis Taisyklėmis, jis neturi pateikti užsakymo.

III. Pardavėjo teisės ir pareigos:

3.1. Pardavėjo teisės:

3.1.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės veikimui ar stabiliam veikimui arba pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) suteiktą prieigą prie elektroninės parduotuvės ir neatsako. už visus susijusius Pirkėjo patirtus nuostolius.

3.1.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neribotam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.1.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, elektronines parduotuvės tinklalapyje paskelbdamas naujas pakeistas Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento ir yra taikomi visoms operacijoms, sudarytoms po paskelbimo.

3.1.4. Pardavėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Pardavėjo pareigos:

3.2.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad sudarytų sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas neteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veikia nenutrūkstamai arba kad duomenų perdavimas yra be kaltės. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (arba) duomenų perdavimo trūkumais.

3.2.2. Jei Pardavėjas dėl rimtų aplinkybių negali pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja per 14 darbo dienų pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtą sumą. Tokiu atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepristatymą.

3.2.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis čia numatytų reikalavimų.

IV. Pirkėjo teisės ir pareigos:

4.1. Pirkėjo teisės:

4.1.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.1.2. Pirkėjas (klientas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju elektroninėje parduotuvėje, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui ir pristatydamas prekes per 15 dienų nuo prekės pristatymo dienos. prekės. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekės yra kokybiškos, nebuvo pažeistos ar iš esmės nepasikeitė jų išvaizda.

4.1.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes bet kurioje parduotuvėje, priklausančioje „GAMINGFUEL“ tinklui, prisijungdamas prie savo sąskaitos ir atsispausdindamas sąskaitą. Prekės taip pat gali būti grąžinamos per kurjerį, Pirkėjas turėtų susisiekti klientų aptarnavimo el. Paštu arba telefonu.

4.1.4. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.2. Pirkėjo pareigos:

4.2.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, atlikti kitus mokėjimus (jei tokie mokėjimai nurodyti sutarties sudarymo metu) ir priimti užsakytas prekes. Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis savo internetine bankininkyste, į kurią elektroninėje parduotuvėje yra pateikta nuoroda (tuo atveju, jei Pardavėjas ir Pirkėjo bankas yra sudarę atitinkamą sutartį) arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko Pardavėjui. sąskaitą, nurodytą Bendrovės rekvizituose.

4.2.2. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje nurodytiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti tokius duomenis.

4.2.3. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo nurodymą naudodamasis Pirkėjo internetine bankininkyste, į kurią elektroninėje parduotuvėje pateikiama nuoroda (tuo atveju, jei Pardavėjas ir Pirkėjo bankas yra sudarę atitinkamą sutartį) arba atlikdami mokėjimą iš bet kurios kitos šalies. banką ir iškart paspaudę mygtuką „Užsakyti“, atskiru elektroniniu paštu išsiųskite Pardavėjui pranešimą apie atliktą mokėjimą. Jei Pardavėjas negauna informacijos apie mokėjimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės yra rezervuojamos ir Pardavėjas pradeda vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko arba Pirkėjo mokėjimą už pasirinktas prekes.

4.2.4. Kai klientas įdeda prekes į krepšelį, jis gali naudoti ne daugiau kaip vieną nuolaidų kuponą vienam pirkimui svetainėje www.gamingfuel.eu

4.2.5. Pirkėjas privalo laikytis Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

V. Bendroji atsakomybė:

5.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už pasekmes, atsirandančias dėl neteisingų ar netikslių duomenų, pateiktų registracijos formoje.

5.2. Šalys atsako už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

5.3. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatomis, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų patvirtinimas elektroninėje parduotuvėje, naudojant prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis (identifikavimo numeris) ) turi elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kokią turi ranka parašytas rašytinis parašas ir leidžiama įrodyti teisme) . Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis konfidencialiai ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys buvo žinomi tik jam ir tik jis naudojosi duomenimis, neperduoti duomenų ir kitaip nepateikti galimybė kitiems asmenims pasiekti ar naudoti tokius duomenis. Kilus įtarimų, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas nedelsdamas praneša Pardavėjui apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paskelbimą. Visi veiksmai, atlikti naudojant Pirkėjo identifikavimo numerį, laikomi atliktais Pirkėjo, o Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

5.4. Pardavėjas neatsako už informaciją, pateiktą kitų įmonių interneto svetainėse, net jei Pirkėjas patenka į tokias svetaines per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

5.5. Pardavėjas neatsako, jei elektroninėje parduotuvėje rodomų prekių spalva, forma ar kiti parametrai neatitinka tikrojo prekių dydžio, formos ar spalvos dėl Pirkėjo naudojamo ekrano savybių.

VI. Asmens duomenų tvarkymas:

6.1. Paspaudęs mygtuką „Užsakymas“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti savo asmens duomenis Pardavėjui ir neprieštarauja, kad Pardavėjas tvarkė Pirkėjo pateiktus duomenis ir / ar jo atstovams, siekiant identifikuoti pirkėją ir (arba) jo atstovus, sudaryti ir vykdyti sutartis (prekyba internetu) ir tiesioginę rinkodarą. Pardavėjas sutinka, kad Pirkėjas netvarkytų Pirkėjo (jei jis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens identifikavimo numerių tiesioginės rinkodaros tikslais.

6.2. Pažymėdamas langelį „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (arba) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimą) sutinka, kad jų asmens duomenys, pateikti Pardavėjui, buvo pateikti Pardavėjo pasirinktoms tretiesiems asmenims tiesiogiai rinkodaros tikslais, kaip aprašyta toliau pateiktame sakinyje. Pažymėdamas langelį „Naujienų prenumerata“, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (arba) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka iš Pardavėjo ir (arba) pasirinktų trečiųjų asmenų gauti informaciją ir reklaminę medžiagą apie paslaugas ir prekes. juo adresu ir (arba) SMS žinute ir (arba) telefono skambučiu į registracijos formoje nurodytą mobiliojo telefono numerį ir (arba) elektroninio pašto adresą ir (arba) kitu adresu ir (arba) SMS ir (arba) telefono skambučiu į mobilųjį telefoną telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas, kurį nurodo Pirkėjas ir (arba) jo atstovai.

6.3. Paspaudęs mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jam (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovams pranešama apie jų teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais asmens duomenimis ir žinoti, kaip tokie duomenys tvarkomi, prašyti ištaisyti , sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti jų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi ne pagal įstatymų nuostatas, prieštarauja jų asmens duomenų tvarkymui.

6.4. Paspaudęs mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino, jog turi teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jie supranta, kad jų asmens duomenys yra būtini ir reikalingi vienareikšmiškam Pirkėjo identifikavimui ir (arba) ar jo atstovams sudarant ir vykdant sutartis (prekyba internetu) ir nepateikus asmens duomenų ir (arba) sutikus, kad duomenys buvo tvarkomi minėtais tikslais, sutarties negalima sudaryti ir (arba) arba atliekami.

VII. Informacijos perdavimas:

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytomis ryšio priemonėmis (el. Paštas info@gamingfuel.eu arba tiesioginis pokalbis puslapyje). Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00.

VIII. Baigiamosios nuostatos:

8.1. Pirkėjas ir Pardavėjas sutinka, kad visa Pardavėjo elektroninės parduotuvės svetainėje pateikta informacija (įskaitant, bet neapsiribojant šiomis Taisyklėmis, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, pirkimo tvarkos vykdymo tvarką. Laikoma, kad Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, Pardavėjo teikiamos geros priežiūros paslaugos ir garantijos (jei tokių yra) Pirkėjui suteiktos raštu.

8.2. Visi nesutarimai, atsirandantys dėl Pirkėjo ir Pardavėjo pirkimo-pardavimo sutarties arba susiję su ja, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

8.3. Visa tekstinė ir grafinė informacija, paskelbta elektroninėje parduotuvėje www.gamingfuel.eu, saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra laikoma Pardavėjo intelektine nuosavybe.

Atsiskaitymo taisyklės ir nuostatos:

Užsakymams apmokėti priimame kreditines korteles („Master Card“ ir „Visa“), „PayPal“. Mes nepriimame „Amazon Payment“, „Bitcoin“,  čekių, pinigų perlaidų ar COD mokėjimų. Prieš išsiunčiant prekes kreditinės  ar debetinės kortelės turi būti patvirtinta autorizacija  užsakymo metu.

 
 
Payment Methods
bottom of page